Rejestracja gości

Warsaw Photo Expo 2020

Zapisz się już dziś.

Rejestracja gości wybierającaych się na Warsaw Photo Expo 2020

Spotkanie dla zawodowych fotografów.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wrzucenie wizytówki do "bębna maszyny losującej" oraz obecność podczas konkursu.

Regulamin konkursu poniżej.

Konkurs wizytówkowy

Regulamin konkursu wizytówkowego

 

 1. Organizatorem konkursu wizytówkowego (zwanego dalej "Konkursem") jest AN-NUR Adam Nurkiewicz z siedzibą przy ul. Nowy Świat 1/11, 00-496 Warszawa.

 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Konkurs odbędzie się podczas trwania Warsaw Photo Expo 2020 w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie przy ul. Brackiej 25, w dniu 13.01.2020, o godz.18:45 na III piętrze przy kawiarni Brazil On The Plate.

 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

 5. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe - upominki.

 6. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe.

 7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pozostawione wizytówki osobistej do godz. 18:30 w punkcie INFORMACJA znajdującym się na III piętrze.

 8. Wizytówki zostaną umieszczone w szklanej urnie. 

 9. JEDNA OSOBA MOŻNE WRZUCIĆ TYLKO JEDNĄ WIZYTÓWKĘ.

 10. Honorujemy TYLKO PRAWDZIWE wizytówki - skrawek papieru z imieniem i nazwiskiem to nie wizytówka.

 11.  Osobą przeprowadzającą konkurs (spikerem) będzie przedstawiciel Warsaw Photo Expo 2020.

 12. Po każdym wyborze wizytówki spiker wyczyta imię i nazwisko osoby z wizytówki, powtarzając tę informację po około 5. sekundach.

 13. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu przez spikera osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, a tym samym nie udzieli odpowiedzi na pytanie, nagroda wraca do puli nagród. 

 14. Wizytówka osoby, która nie zgłosiła się po odbiór nagrody jest odkładana i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.

 15. Warunkiem zdobycia nagrody jest:
  a) obecność osoby wybranej podczas trwania konkursu o godzinie 18:45

  b) kompletność danych na wizytówce, tj. imienia i nazwiska, adresu email, kontaktu telefonicznego, firmy (jeśli jest to wizytówka firmowa)

  c) prawidłowej odpowiedzi na zadane przez spikera pytanie konkursowe

 16. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia o przedstawienie dokumentu w celu identyfikacji osoby.

 17. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w związku z Warsaw Photo Expo 2020 drogą mailową oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z Warsaw Photo Expo (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 18. Niniejszym wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć wykonanych przez fotografa WPE2020 w trakcie Warsaw Photo Expo 2020 zawierających mój wizerunek na profilach posiadanych przez Warsaw Photo Expo profilach społecznościowych: Facebook, Instagram i podobnych.

 19. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.WarsawPhotoExpo.com

 20. Polityka prywatności jest dostępna na stronie głównej 

 21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 22. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.warsawphotoexpo.com

Życzymy szczęścia w konkursie!